Stanovy

Aktuální verze ze dne 26. 10. 2018
Modře jsou označeny nejnovější změny.

Elementární

 • Podvečerní hlídka (zkráceně jen „Hlídka“) jest spolkem larpového šermu na Gymnáziu Brno, třídě kpt. Jaroše, příspěvkové organizaci.
 • Řádným členem Hlídky se může stát student, absolvent či profesor uvedeného ústavu, kterého schválí Malá většina Sněmu a projde příjmacím rituálem.
 • Čestným členem se může stát kdokoli, koho schválí Velká většina Sněmu a projde příjmacím rituálem. Narozdíl od řádného člena nemůže zastávat funkce.
 • Znakem Podvečerní hlídky jest stříbrná lucerna v modrém poli. Ke změnění znaku je třeba odhlasování Velkou většinou Sněmu.
 • Pro jakoukoli změnu ve stanovách, vyžadující Velkou většinu hlasů, je třeba oznámit hlasování všem členům alespoň týden předem.

Organizační

 • Velmistr vede Hlídku a vyřizuje vše, co není stanovami přiřazeno funkcím jiným. Velmistr je volen Sněmem na dobu neurčitou za pomoci Velké většiny. Jeho váha hlasu nemůže být nižší než tři.
 • Kronikář řádně vede kroniku Hlídky a zodpovídá za ni.
 • Kvestor zodpovídá za (případné) finance Hlídky.
 • Inženýr zodpovídá za technickou výbavu Hlídky. Má na starosti používání palných zbraní během tréningu.
 • Strážce tradic zodpovídá za vedení účasti (potřebné pro výpočet váhy hlasu člena), spravuje web a sjednává kontakt s vedením školy. Dbá též na spravedlivost Sněmu Hlídky.
 • Proviantmistr zodpovídá za dostatek zásob jak jídla, tak nápojů a za jejich kvalitu.
 • Proviantučeň je zástupcem proviantmistra a pomáhá mu v plnění jeho povinností. Je dosazován a odvoláván proviantmistrem.
 • Aktivní člen je takový řádný, nebo čestný člen, který se zúčastnil alespoň jednoho z posledních 5 tréningů (bráno od tréningu probíhajícího). Počet hlasů aktivního člena je roven počtu tréningů, na kterých řádný člen byl. Počítá se však pouze posledních 5 tréningů (bráno od tréningu probíhajícího).
 • Základním orgánem je Sněm Hlídky (zjednodušeně prostě „Sněm“). Na něm probíhá hlasování. Na Sněmu má hlas každý aktivní člen Hlídky. Sněmu se dále s poradním hlasem mohou účastnit všichni další členové (členové, kteří nejsou aktivní), ale i tzv. nováčci.
 • Velké většiny je dosáhnuto pokud váha hlasů pro přesáhne polovinu váhy hlasů aktivních členů.
 • Malé většiny je dosáhnuto pokud je pro nadpoloviční většina členů (dle váhy hlasů) z přítomné části. Hlasování se musí účastnit alespoň polovina součtu váhy hlasů aktivních členů.
 • Kronikáře, kvestora, inženýra a proviantmistra dosazuje sněm pomocí malé většiny.
 • Zástupce zastupuje velmistra a je jeho pravou rukou. Vybírán i odvoláván je velmistrem. V případě odchodu velmistra je prvním kandidátem na velmistra nového. V době interregna (úřad velmistra není obsazen) přebírá práva a povinnosti velmistra. Není-li zástupce jmenován, přebírají jeho roli v následujícím pořadí tyto funkce: kvestor, strážce tradic, inženýr, proviantmistr, kronikář, sněm.
 • Nováčkem je ten, kdo byl velmistrem Sněmu navržen na řádného, nebo čestného člena a komu tento návrh Sněm schválil odpovídajícím způsobem. Po schválení tohoto návrhu musí daná osoba vykonat přijímací rituál (čas záleží na dohodě nováčka s velmistrem).
 • Pro vyloučení člena je potřeba velká většina. Člen může samozřejmě i dobrovolně odejít z Hlídky.
 • Pro změnu stanov je třeba dosáhnouti na sněmu velké většiny.
 • Řádný člen Hlídky má povinnost chodit na tréning, pokud je to možné.
 • Pro započítání účasti na tréningu je nutno na něm bojovat, umožňuje-li to stav člena. Tento „zápočet“ hodnotí strážce tradic (a u něj případně velmistr).

Přijímací rituál

 • Kdokoli kdo řádným členem státi se chce, musí projít těmito zkouškami:
  • Zvítězit nad soupeřem, kterého vybírá velmistr, v takzvaném „Rukavicovém souboji“. Oba dva protivníci mají na hlavě položenou rukavici a tři životy. Komu rukavice první spadne, nebo přijde o všechny životy, prohrává kolo. Kdo vyhraje tři kola, zvítězí. Zbraně použité v souboji vybírá nováček (stejné pro oba) a Velmistr má právo tuto volbu zamítnout.
  • Zvítězit v souboji nad velmistrem, kdy oba dva mají po pěti životech a po zásahu se odstupuje. Zbraně použité v souboji vybírá nováček (stejné pro oba) a Velmistr má právo tuto volbu zamítnout.
 • Po úspěšném projití zkouškami bude nováček na nadcházejícm tréninku (dle domluvy nováčka s Velmistrem) slavnostně přijat. Nováček bude přidržen a postupně každý řádný i čestný člen, který jest přítomen, zasáhne nováčka krátkou zbraní (ideálně nožem, či tesákem) do trupu, nebo jiné zásahové plochy, provolávajíc „Za hlídku!“. Velmistr i nováček musí při tomto rituálu býti v kostýmu.
 • Na další Sykycké přípravě, které se nováček zúčastní, musí vytrvati až do konce a nositi pití dobré kvality namísto proviantmistra a proviantučně.

Zvykové

 • Sykycká příprava jest zvykové označení pro posezení po tréningu.
 • Kdokoli zasáhne Minretha do určitých míst, musí být odměněn potleskem, ale jen pokud zásah nebyl proveden schválně.
 • Na otázku „Jaké je tvé pH?“ (tzn. „Jdeš na tréning?“) se odpovídá třemi způsoby:
  • „Mé pH je zásadité“ (tzn. „Jsem zásadový, takže ano, jdu.“)
  • „Mé pH je neutrální“ (tzn. „Zatím nevím.“)
  • „Mé pH je kyselé“ (tzn. „Nejdu.“)